پرداخت «سبد کالا» ۲۰۰ هزار تومانی به مددجویان تاپایان سال