افزایش 7.8 درصدی بودجه دفاعی چین در مقایسه با سال 2018