چرا رویگری پیشنهاد بازی در شبکه‌های خارجی را رد کرد؟