ظریف: استعفای بنده صرفاً برای حفظ شأن وزارت خارجه بود