جوانان با کار و تلاش هر چه بیشتر سهم خود را در پیشرفت کشور ادا کنند