پنجاه میلیون نفر بسته‌ ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی دریافت کردند