روایت دستیار دایی از اعتصاب بازیکنان سایپا و استعفای مدیرعامل