گام نخست انتقام از تروریست‌ها را سپاه برداشت؛ پاسخ‌های بعدی در راه است