تبعیض در اعطای سبد کالا / دولت نحوه توزیع را اصلاح کند