یک فروشگاه اینترنتی به توزیع کنندگان گوشت تنظیم بازاری اضافه شد