جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات‌ها اعلام شد