توضیحات جدید تأمین اجتماعی درباره جاماندگان "بسته حمایتی"