دیدار معاون دادستان کل کشور با مالباختگان سکه ثامن