ارتش در برقراری امنیت و افزایش اقتدار کشور نقشی پر رنگ دارد