چگونه گواهی استراحت پزشکی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تأیید می‌شود؟