افزایش دو سالن به ظرفیت سینماهای نمایش دهنده فیلم فجر