روحانی: امام(ره) بزرگترین احیاگر دین در زمان ما بود