نمایندگان از پاسخ‌های ظریف به سوال ادیانی قانع شدند