برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی در مسجد دانشگاه تهران