اکثر کاربران شبکه قطری ایران را فینالیست معرفی کردند+عکس