فضای جلسه امروز مجمع تشخیص به نفع تصویب پالرمو نبود