حکم محرومیت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای تیمی که وجود ندارد!