اظهارات متناقض مسئولان درباره اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد