چرا کسی جرات ندارد از افزایش قیمت برق و آب و بنزین دفاع کند؟