نظام آپارتاید شاگرد اول، دوم و سومی را کنار بگذاریم