انتقاد خواننده پیشکسوت از هواداران سیاست‌های آمریکا