دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی‌ها به‌ زودی برگزار می‌شود