آخرین وضعیت قیمت ها؛ گوشت ۸۷، مرغ ۱۴، برنج ۲۰ هزار تومان