دریافت 200 ریال به ازای هر متر مکعب آب شرب بر روی قبوض