گفت و گو با پدر صاحب سگ خطرناک لواسان / فرش زیرپایم را می‌فروشم تا دختر بچه درمان شود