اقدام ضد حقوق بشری مقامات لندن علیه یک بیمار ایرانی