دست رشته بازی کردن شاگردان کی روش در حضور خبرنگاران چینی