تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در حمایت از «مرضیه هاشمی» +عکس