رزمایش قطع اینترنت در ایران/قطع خدمات بانکی به سرورهای خارجی برای دو ساعت