ظریف: آمریکا هنوز حقوق مدنی سیاه پوستان را نقض می‌کند