باند بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان لرستان منهدم شد