مبلغ کرار جاسم برای فسخ قرارداد با صنعت نفت مشخص شد