نمایش کوثر و صاعقه برای مردم/ جنگنده های نسل۵ به نهاجا می‌پیوندند