وزارت ورزش نخواست من در ایران بمانم/ الان وقت حرف زدن از کلمبیا نیست