واکنش کاپیتان تیم‌ملی به راحت بودن قهرمانی در آسیا