خوشحالی صهیونیست‌ها از اقدام ضد ایرانی جدید اتحادیه اروپا