واکنش مدیر باشگاه به بیانیه حسینی؛ خیلی ممنون، البته قرارداد داری!