بررسی گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران