مخاطرات کاهش صفرهای پول ملی/ آیامقدمات آغازاصلاحات پولی فراهم است؟