قاسمی: ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می کند