پانصد شفا یافته سرطان، میهمان مرکز جامع کنترل سرطان ایران می شوند