صدور حکم پرونده شهرام جزایری/ محکومیت نسبتا طولانی در دادگاه بدوی