فاطمه هاشمی گفت تمام رسانه‌هایمان را علیه شما به خط می‌کنیم