حقوق کنونی کارگران و کارمندان، کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد