برگزاری نشست اعضای فراکسیون مدیریت شهری مجلس با وزیر کشور